Kohti kestävää ja hyvää elämää

Kohti kestävää ja hyvää elämää -videosarjassa pureudutaan ekologisen jälleenrakennuksen haasteeseen ekososiaalisen sivistyksen ja kansalaisten kokemusmaailman näkökulmasta. Muutos haastaa koko kulttuuria uudistumaan tavalla, jossa kyseenalaistuvat vallalla oleva materialistinen ihmiskäsitys ja ihmisen suhde ympäröivään todellisuuteen. Tarvitsemme yhteiskunnan kehityksen suuntaajaksi ekososiaalista sivistystä, joka ottaa huomioon elämämme ekologiset reunaehdot ja ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä niitä tukevat kulttuuriset arvot, normit ja uskomukset.

OKKA-säätiö, Opintokeskus Sivis ja Kansalaisopistojen liitto KoL toteuttivat yhteistyössä asiantuntijoiden sekä kansalaisten dialogeista ja haastatteluista koostuvan videosarjan, jonka teemoina ovat hyvä ja merkityksellinen elämä ja kestävä tulevaisuus. Videomateriaalin tueksi on laadittu opettajille ja fasilitoijille ohjeistus, joka sisältää oppijoita orientoivia ennakkotehtäviä sekä malleja videoiden pohjalta käytävien ryhmädialogien fasilitoinnista. Aineiston tuottaminen tapahtui vuonna 2023 toteutetussa Kohti kestävää ja hyvää elämää – järjestöt ja vapaa sivistystyö ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijöinä -hankkeessa. Hanke toteutettiin Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä ympäristöministeriön hallinnonalan ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksella.

Aineisto on suunnattu ensisijaisesti kansalaisjärjestöjen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen käyttöön, mutta materiaalia voivat hyödyntää myös muut koulut ja oppilaitokset. Yhdessä videot ja ohjeistus toimivat työvälineenä, jonka avulla oppijat voivat käydä keskusteluja hyvästä ja merkityksellisestä elämästä sekä kestävästä tulevaisuudesta. Videoita ja oheismateriaalia voi hyödyntää kansalaisjärjestöissä tai oppilaitoksissa esimerkiksi ryhmätoiminnassa, opintopiireissä, kursseilla ja koulutuksissa sekä muissa kokoontumisissa.  Videoihin voi tutustua itsenäisesti, niitä voi käyttää yksittäisen keskustelun pohjana tai toteuttaa kokonaisen kestävän elämän keskustelusarjan.

Asiantuntijavideot

Hankkeessa on tuotettu viisi asiantuntijavideota, joista neljä rakentuu dialogin pohjalle. Asiantuntijavideot toimivat parhaiten orientaatio- ja itseopiskelumateriaalina.

 1. Ekologinen jälleenrakennus
 • Haastateltavana Ville Lähde, tutkija, BIOS-tutkimusyksikkö
 1. Tulevaisuus on avoin mahdollisuuksille
 • Keskustelijoina Otto Tähkäpää, tulevaisuudentutkija ja Tulevaisuuskoulun perustaja sekä Panu Pihkala, ympäristöahdistuksen tutkija
 1. Merkityksellisen elämän eväät
 • Keskustelijoina Arto O. Salonen, professori, Itä-Suomen yliopisto sekä Juni Sinkkonen, psykologi
 1. Kadonnutta maailmayhteyttä etsimässä
 • Keskustelijoina Raisa Foster, taiteilija-tutkija sekä Maria Joutsenvirta, transformatiivisen oppimisen muotoilija
 1. Kulttuurin muutosvoima
 • Keskustelijoina Sirpa Huttunen, toiminnanjohtaja, Kalevalaisten Naisten Liitto sekä Henna Laininen, taiteilija-tutkija, Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Kansalaispuheenvuorot

Jyränkölän Setlementin / Heinolan kansalaisopiston mediapaja tuotti hankkeelle neljä videota kansalaisten ajatuksista seuraavista teemoista:

 1. Kokemus tulevaisuudesta
 2. Kokemus yhteydestä
 3. Kokemus hyvästä elämästä
 4. Kokemus omasta ainutlaatuisuudesta

Materiaalin pilotointi

Materiaalin pilotointi toteutettiin syksyllä 2023 oppilaitoksissa ja järjestöissä tapahtuneilla pilotoinneilla, joissa toteutettiin ryhmäkeskusteluja videoita ja ohjeistusta hyödyntäen. Pilotointiin osallistuivat seuraavat toimijat: Tampereen seudun työväenopisto, Sastamalan Opisto, Posion kansalaisopisto, Joutsenon Opisto, Etelä-Karjalan kansalaisopisto, Kansanvalistusseura / Etelä-Helsingin kansalaisopisto, Kuopion kansalaisopisto, Kaukametsän opisto, Omnia / Espoon työväenopisto, Kajaanin Kalevalaiset Naiset, Savonlinnan kalevalaiset naiset, Äänekosken Kalevalaiset Naiset, Maaseudun Sivistysliitto, Suomen 4H-liitto ja Takuusäätiö.

OKKA-säätiö