Ohjeet apurahansaajille

Pyydämme huomioimaan alla olevat seikat, kun säätiö on myöntänyt Sinulle apurahan.

Apurahan nostaminen

Apuraha tulee nostaa (1) vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Mikäli apurahaa ei ole nostettu määräaikana, se katsotaan peruuntuneeksi.

Apurahan maksattamista varten apurahansaajan tulee ilmoittaa IBAN-muotoinen tilinumeronsa sekä henkilötunnuksensa apurahajärjestelmässä ”Tee maksusuunnitelma” -toiminnolla.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahansaajan on annettava kirjallinen kuvaus apurahan käytöstä viimeistään (1) vuoden kuluttua apurahan maksamisesta. Selvitys tulee tehdä apurahajärjestelmän kautta ”Tee selvitys” -toiminnolla.

Selvityksessä kerrotaan, miten apurahan tarkoitus on toteutunut, aikataulu, keskeiset tulokset sekä kulujen jakautuminen. Ohjeellinen pituus on 2500–5000 merkkiä. Kuitteja ei tarvitse liittää kulujen tositteiksi. Tieteellisiin tai taiteellisiin jatkotutkintoihin myönnetyissä apurahoissa selvitykseen liitetään opinnäytetyöstä tiivistelmä tai abstrakti, lyhyt kertomus tutkimuksen vaiheista ja mahdollisesti julkaisuluettelo.

Hankkeiden ja työryhmien kohdalla selvityksen antamisesta vastaa hakemuksessa mainittu vastuullinen johtaja.

On myös hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä, julkaisussa tai muussa vastaavassa yhteydessä sekä mainita myönnetyt apurahat ansioluettelossa.

Raportoinnin tarkoitus ja laiminlyöntien seuraukset

Raportoinnilla halutaan varmistua siitä, että apuraha on käytetty hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tämä on tärkeää muun muassa apurahanhakijoiden ja -saajien keskinäisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Selvityksistä saadaan myös tärkeää tietoa apurahojen vaikuttavuudesta.

Selvityksen laiminlyöminen vaarantaa apurahan saantimahdollisuudet tulevaisuudessa. Säätiö voi myös periä apurahan takaisin, mikäli selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä.

Apurahan verotus ja myöntäjän ilmoitusvelvollisuus

Tuloverolain (1535/1992, 82 §) mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten saatu apuraha tai stipendi voi olla verovapaata tuloa. Vuodesta 2019 lähtien stipendien ja apurahojen katsotaan olevan sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Apurahojen myöntäjänä säätiö ilmoittaa vähintään 1000 euron suuruisista apurahoista ja stipendeistä Verohallinnolle sekä MYEL-vähimmäisvaatimusten täyttyessä raportoi Melalle.

Lisätietoja

Apuraharaportointiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa säätiöön yhteyttä sähköpostitse okka-saatio(at)oaj.fi.

OKKA-säätiö