Säännöt

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr:n hallitus on hyväksynyt nämä säännöt kokouksessaan 10.2.2020.

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr ja ruotsiksi Stiftelsen för undervisning, fostran och utbildning – OKKA-stiftelsen sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoitus on toimia opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen kehittämiseksi, tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi, vaikuttavuuden lisäämiseksi ja arvostuksen kohottamiseksi sekä taidekasvatuksen tukemiseksi.

Säätiö edistää ja tukee

 1. opetus-, kasvatus- ja koulutusaloihin liittyvää arvokeskustelua;
 2. opettajien ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä;
 3. opettajien ja oppimisyhteisöjen yhteistoimintaa, työelämäyhteyksiä sekä kansainvälistymistä;
 4. opettajien perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta;
 5. opetus-, kasvatus- ja koulutusaloihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, koulutusta palvelevaa työelämätutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä
 6. kestävän kehityksen osaamista ja kehitystyötä.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

 1. avustaa apurahoin, stipendein ja palkinnoin opetus-, kasvatus- ja koulutusalan toimijoiden ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä säätiön tarkoituksen mukaista kehittämis- ja tutkimustoimintaa;
 2. edistää arvokeskustelua edustamansa toimialan yhteiskunnallisen merkittävyyden lisäämiseksi;
 3. harjoittaa suunnitelmallista julkaisutoimintaa;
 4. järjestää koulutuksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä opintomatkoja;
 5. on mukana alan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja kehittämistoiminnassa sekä
 6. tukee kestävän kehityksen kehittämistyötä koulutuksen, konsultoinnin ja ohjauksen keinoin ja myöntää oppilaitoksille kestävän kehityksen sertifikaatteja.

Säätiö voi harjoittaa liiketoimintaa toimintamuotojen rahoittamiseksi.

4 § Säätiön omaisuus

Säätiön peruspääoma on 151 369,13 euroa, joka on säilytettävä vähentämättömänä ja koskemattomana. Hallitus voi käyttää säätiön muita varoja säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, ellei varoja säätiölle luovutettaessa ole toisin määrätty.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä suorittaa luvan saatuaan keräyksiä, ja se voi kartuttaa omaisuuttaan muullakin säätiölain sallimalla tavalla.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

5 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat varsinaisina jäseninä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n puheenjohtaja ja hänen lisäkseen viisi jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksella tulee olla säätiön laatuun ja laajuuteen nähden taloudellis-hallinnollista asiantuntemusta.

Hallitus valitsee säätiölle säätiönjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää heidän tehtävistään ja palkkauksestaan. Hallitus voi nimetä toimikuntia ja työryhmiä valmistelemaan määrättyjä asioista.

6 § Hallituksen jäsenten nimeäminen

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Uutta toimikautta edeltävässä kevätkokouksessa säätiön hallitus pyytää Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n hallitusta käynnistämään ehdokasasettelun taustayhteisöissään. Nämä ovat OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI, OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry jäsenyhdistyksineen ja Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n hallitus nimeää asetetuista ehdokkaista säätiön hallitukseen viisi varsinaista jäsentä (kaksi jäsentä OAJ-YSI:stä, kaksi jäsentä OAO:sta ja yksi jäsen VOLista) ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet uutta toimikautta edeltävään syyskokoukseen mennessä. Toimikausi alkaa nimittämistä seuraavan kalenterivuoden alusta ja päättyy toisen kalenterivuoden lopussa.

Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, hänet hallitukseen ehdolle asettanut yhteisö suorittaa uuden ehdokasasettelun, jonka pohjalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n hallitus nimeää ehdokkaan varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi eronneen tilalle hallituksen toimikauden loppuun asti.

7 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä kokouksessa. Kutsut kokouksiin toimitetaan hallituksen päättämällä tavalla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, mutta kiireellisissä tapauksissa hallitus voidaan kutsua digitaaliseen kokoukseen yhden vuorokauden varoitusajalla. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiot, päivärahat, matkakulut ja korvataan mahdolliset ansionmenetykset.

Hallitus kokoontuu kevätkokoukseen kunkin vuoden toukokuussa. Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Hallituksen syyskokous pidetään joulukuussa. Syyskokouksessa päätetään säätiön talous- ja toimintasuunnitelmasta seuraavalle kalenterivuodelle, määrätään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkiot sekä päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa päätökseksi tulee se ehdotus, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan varmentaa allekirjoituksellaan kokouksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa läsnä ollut hallituksen jäsen sekä kokouksen sihteeri.

8 § Säätiönjohtaja

Säätiöllä on hallituksen ottama työsuhteinen säätiönjohtaja, joka

 1. hoitaa säätiön hallintoa ja toimistoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti,
 2. vastaa yhdessä hallituksen kanssa toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta sekä säätiön kehittämistoiminnasta,
 3. valmistelee ja esittelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat,
 4. huolehtii säätiön taloudesta, tiedottamisesta ja markkinoinnista sekä
 5. suorittaa hallituksen määräämät muut tehtävät.

9 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden säätiön edustamiseen yhdessä puheenjohtajan kanssa.

10 § Tilikausi, tilintarkastajat ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Säätiöllä on yksi hyväksytty tilintarkastusyhteisö, jonka Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry nimeää vuosittain.

Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös ja toimintakertomus sekä pöytäkirjat edelliseltä kalenterivuodelta on annettava maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, joka tilintarkastuksen suoritettuaan antaa kertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, hallituksen on viipymättä kokoonnuttava päättämään toimenpiteistä.

Jäljennökset säätiön tilinpäätöksestä tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä patentti- ja rekisterihallitukselle.

Edellä mainitut asiakirjat tase-erittelyjä lukuun ottamatta toimitetaan niille yhteisöille, jotka ovat oikeutettuja nimeämään sääntöjen 6 §:n mukaan edustajansa säätiön hallitukseen.

11 § Sääntöjen muuttaminen

Hallitus voi muuttaa säätiön sääntöjä, mikäli sääntömuutoksesta on mainittu hallituksen kokouskutsussa ja muutosehdotusta kannattaa vähintään neljä hallituksen jäsentä.

12 § Säätiön purkaminen

Hallituksen on tehtävä päätös säätiön purkamisesta samoin kuin edellä sääntöjen muuttamisesta on määrätty.

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, siirretään sen omaisuus, jollei lahjoittajien säännöissä muuta määrätä, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:lle säätiön tarkoitusta edistävään käyttöön siten kuin säätiön hallitus tarkemmin päättää.

OKKA-säätiö