Vuoden 2020 apurahat ja stipendit haettavissa 1.–31.3.2020

OKKA-säätiön apurahojen ja stipendien hakuaika on maaliskuu 2020. Apurahahakemukset ovat jätettävissä sähköisen apurahajärjestelmän kautta hakuajan puitteissa.

Pyydämme kaikkia hakijoita perehtymään huolella alla oleviin ohjeisiin ennen hakemuksen jättämistä.

Kohderyhmä

Säätiön apurahat ja stipendit on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen toimijoille. Hakijoina voivat olla yksityishenkilöt tai työryhmät.

 Myönnettävät apurahat ja stipendit

Vuonna 2020 apurahoja ja stipendejä myönnetään OKKA-säätiön sijoitustoiminnan tuottovaroista (”OKKA-apurahat”) ja seuraavista nimikkorahastoista:

 • OKKA–Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusrahasto
 • OKKA–AKOL-stipendirahasto
 • OKKA–LEO-stipendirahasto

Lisäksi jaetaan seuraavat stipendit:

 • OKKA–Index Varainhoito -stipendi (arvo 1 000 euroa)
 • OKKA–Turva-stipendit (2 kpl, stipendin arvo 1000 euroa)

Myöntökriteerit ja painopistealueet

Valitsethan apurahahakemuksellesi tarkoituksenmukaisimman hakukohteen ja varmistat, että hakemuksesi täyttää kyseiselle apurahahaulle asetetut ehdot.

OKKA-apurahat

Apurahoja myönnetään opetuksen edistämiseen sekä opettajien ja esimiesten työn tukemiseen liittyviin koulutuksiin, kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, taide- ja kulttuurihankkeisiin sekä opintomatkoihin.

Apurahaa ei myönnetä tutkintoon johtavaan koulutukseen – lukuun ottamatta tieteellisiä ja taiteellisia jatkotutkintoja – eikä työnantajan velvollisuuksiin kuuluviin koulutuksiin tai hankkeisiin. Apurahaa voidaan myöntää jo alkaneelle hankkeelle, josta syntyy kustannuksia vuoden sisällä myöntöpäivästä. Päättyneelle hankkeelle ei jälkikäteen myönnetä apurahaa, eikä vuosiapurahoja makseta.

OKKA-apurahojen painopistealueet ovat seuraavat:

 • digitaalisuus opetuksessa
 • uuden ajan oppimisympäristöt
 • työyhteisön toimivuus, työhyvinvointi ja johtaminen; moniammatillinen yhteistyö
 • työelämäyhteydet ja yrittäjyys; työpaikalla tapahtuva oppiminen
 • kestävän kehityksen kumppanuuksien rakentaminen
 • monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

Apurahajärjestelmässä lomakkeiden koulutusapurahat, opintomatka-apurahat, kehittämis- ja tutkimushankeapurahat sekä taide- ja kulttuurihankeapurahat kautta jätetyt hakemukset ohjautuvat OKKA-apurahakäsittelyyn.

OKKA-apurahahaun kautta jaetaan myös Turva- ja Index Varainhoito-stipendit. OKKA–Turva-stipendien (2 kpl) myöntämisessä noudatetaan edellä esitettyjä myöntökriteereitä, kun taas OKKA–Index Varainhoidon stipendi kohdennetaan talousasioiden ymmärryksen lisäämiseen oppilaitoksissa.

OKKA–Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusrahasto

Rahaston tarkoitus on tukea varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien, esimiesten ja asiantuntijoiden ammattitaidon ylläpitämistä ja oman työn kehittämistä myöntämällä heille avustuksia peruskoulutuksen jälkeen hankittavaan koulutukseen ja opintomatkoihin.

Rahaston myöntökriteerit ovat seuraavat:

 • Apurahat jaetaan koulutuksiin, joista vähintään osa tapahtuu hakuvuonna.
 • Apurahat maksetaan varsinaisiin koulutuskustannuksiin. Osallistujalle maksuttomaan koulutukseen ei myönnetä apurahoja (esim. yliopistojen jatkokoulutus, työvoimapoliittinen koulutus).
 • Koulutusapurahoja voidaan myöntää uuteen ammattiin tai kelpoisuuteen johtavaan koulutukseen vain silloin, kun opinnot tuovat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen ja/tai esiopetuksen opetus-, kasvatus-, johto- ja asiantuntijatehtävissä toimimiseen.
 • Apurahaa ei myönnetä koulutukseen, johon hakija on saanut tukea muualta vähintään 30 % kurssimaksusta.
 • Alle 400 euron koulutuskustannuksiin ei anneta tukea.
 • Apurahaa ei voi saada peräkkäisinä vuosina.

Rahastosta myönnettävien apurahojen painopisteenä pidetään pedagogisen työn johtamiseen sekä varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien pedagogiseen osaamiseen liittyviä koulutuksia.

OKKA–AKOL-stipendirahasto

Rahaston tarkoitus on tukea Aikuisopettajien liiton jäsenten ammattitaidon ylläpitämistä ja oman työn kehittämistä myöntämällä avustuksia koulutuksiin ja opintomatkoihin.

Apurahaa myönnetään Suomessa tai ulkomailla järjestettäviin koulutuksiin, jotka tukevat osallistujan ammatillista kehittymistä, yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden kanssa ja/tai kansainvälistymistä.

OKKA–LEO-stipendirahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen pienillä erityisaloilla (nk. ”liike- ja erityisalat”) työskentelevien henkilöiden ammattitaidon ylläpitämistä ja oman työn kehittämistä.

Avustuksia ja stipendejä myönnetään koulutukseen, kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, julkaisuihin, opintomatkoihin, opintomaksuihin tai muihin vastaaviin ammattitaitoa tukeviin toimiin.

Apurahojen hakeminen

Apurahat ovat haettavissa sähköisen apurahajärjestelmän kautta, ja hakulomakkeet aktivoituvat maaliskuun ensimmäisenä päivänä.

Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia tai sähköpostitse/postitse lähetettyjä hakemusliitteitä ei käsitellä.

Apurahahakemuksen poisvetäminen

Hakijaa pyydetään ilmoittamaan säätiölle erikseen, jos hän peruu apurahahakemuksensa hakuajan päätyttyä.

Apurahansaajista tiedottaminen

Päätökset apurahansaajista tehdään toukokuun viimeisellä viikolla (vko 22/2020), jonka jälkeen myöntö- tai hylkäyskirjeet lähetetään kaikille hakijoille apurahajärjestelmän kautta. Päätöksiä ei perustella.

Apurahansaajien nimet julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa. Lupa nimen julkaisemiseen pyydetään apurahanhakulomakkeella.

Lisäksi säätiö on velvoitettu ilmoittamaan vähintään 1000 euron suuruisista apurahoista ja stipendeistä Verohallinnolle (”Vuosi-ilmoitus maksetusta apurahasta”) sekä MYEL-vähimmäisvaatimusten täyttyessä raportoimaan Melalle. Stipendit ja apurahat ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Apurahansaajan raportointivelvollisuus

Apurahansaaja on velvollinen toimittamaan säätiölle selvityksen apurahan käyttämisestä viimeistään vuoden kuluttua apurahanmaksusta.

Lisätietoja

Mahdolliset tiedustelut apurahahakuun liittyen pyydetään sähköpostitse: okka-saatio(at)oaj.fi.

Yhteistyössä:

 

Julkaistu: 18.2.2020

OKKA-säätiö