Apurahojen hakuaika 1.-31.3.2018

OKKA-säätiön apurahat myönnetään opetuksen edistämiseen ja opettajien sekä esimiesten työn tukemiseen liittyviin koulutuksiin, kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, taide- ja kulttuurihankkeisiin sekä opintomatkoihin. Apurahojen hakijoina voivat olla yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt.

Apuraha voidaan myöntää myös jo alkaneelle hankkeelle, jonka kustannusvaikutus syntyy myöntöpäivästä vuoden sisällä. Päättyneelle hankkeelle ei jälkikäteen myönnetä apurahaa. Apurahoja ei myönnetä tutkintoon johtavaan koulutukseen – lukuun ottamatta tieteellisiä ja taiteellisia jatkotutkintoja – eikä työnantajan velvollisuuksiin kuuluviin koulutuksiin tai hankkeisiin.

Nyt haettavina olevat apurahat ja stipendit myönnetään säätiön sijoitustoiminnan tuottovaroista, OKKA – AKOL -stipendirahastosta ja OKKA – Lastentarhanopettajien koulutusrahastosta. Lisäksi haettavana on OKKA – Index Varainhoito -stipendi.

Apurahojen myöntökriteerit ja painopistealueet

Säätiön sijoitustoiminnan tuottovaroista jaettavien apurahojen painopistealueet ovat:

 • digitaalisuus opetuksessa
 • uuden ajan oppimisympäristöt
 • työyhteisön toimivuus ja johtaminen; moniammatillinen yhteistyö
 • työelämäyhteydet ja yrittäjyys; työpaikalla tapahtuva oppiminen
 • kestävän kehityksen kumppanuuksien rakentaminen
 • monikulttuurisuus ja kansainvälisyys.

OKKA – AKOL -stipendirahaston tarkoitus on tukea aikuisopettajien liiton jäsenten ammattitaidon ylläpitämistä ja oman työn kehittämistä myöntämällä avustuksia koulutukseen ja opintomatkoihin.

OKKA – Lastentarhanopettajien koulutusrahaston tarkoitus on tukea lastentarhanopettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien sekä varhaiskasvatuksen esimiesten ja asiantuntijoiden ammattitaidon ylläpitämistä ja oman työn kehittämistä myöntämällä heille avustuksia peruskoulutuksen jälkeen hankittavaan koulutukseen ja opintomatkoihin.

 • Apurahat jaetaan koulutuksiin, joista vähintään osa tapahtuu hakuvuonna.
 • Apurahat maksetaan varsinaisiin koulutuskustannuksiin. Osallistujalle maksuttomaan koulutukseen ei myönnetä apurahoja (esim. yliopistojen jatkokoulutus, työvoimapoliittinen koulutus).
 • Koulutusapurahoja voidaan myöntää uuteen ammattiin tai kelpoisuuteen johtavaan koulutukseen vain silloin, kun opinnot tuovat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen ja/tai esiopetuksen opetus-, kasvatus-, johto- ja asiantuntijatehtävissä toimimiseen.
 • Apurahaa ei myönnetä koulutukseen, johon hakija on saanut tukea muualta vähintään 30 % kurssimaksusta.
 • Alle 400 euron koulutuskustannuksiin ei anneta tukea.
 • Apurahaa ei voi saada peräkkäisinä vuosina.
 • Jokainen hakemus käsitellään erikseen hakuajan päätyttyä ja valitaan tarkoituksenmukaisimmat kohteet.

OKKA – Index Varainhoito -stipendi kohdennetaan talousasioiden ymmärryksen lisäämiseen kouluissa ja oppilaitoksissa.

Apurahapäätökset ja tiedottaminen

OKKA-säätiön hallitus päättää apurahojen saajista toukokuun lopussa, minkä jälkeen tieto päätöksestä lähetetään hakijoille sähköpostitse. Tiedot myönnetyistä apurahoista julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

Apurahan saaja sitoutuu käyttämään saamansa apurahan hakemuksessa esitettyihin tarkoituksiin. Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan säätiölle raportin apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Mikäli apurahaa ei ole nostettu vuoden kuluessa sen myöntämisestä, se katsotaan peruuntuneeksi.

HAE APURAHAA

Hakemuslomake täytetään ohjeiden mukaisesti ja lähetetään sähköisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ja sähköpostilla tai postitse lähetettyjä hakemusten liitteitä ei käsitellä.

Julkaistu: 22.2.2018

OKKA-säätiö