Ammatilliset ruotsin opettajat opetuksen kehittäjinä – Digitalisaatio ja yhteistyö fokuksessa

Digitalisaatio on noussut viime vuosina keskeiseksi teemaksi kaiken koulutuksen kehittämisessä. Tarve yhteistyön lisäämiseen eri kouluasteiden välille erityisesti ammatillisessa koulutuksessa on myös käynyt ilmi monissa selvityksissä. Tässä julkaisussa kuvataan, miten ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajat ovat vastanneet näihin kehittämishaasteisiin omassa työssään. Nämä opettajat olivat mukana ammatillisten ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeessa, joka toteutettiin Svenska kulturfondenin tuella. Kirjoittamissaan artikkeleissa ruotsin opettajat kuvaavat tekemiään kehittämishankkeita ja kertovat sekä omista että opiskelijoidensa kokemuksista.

Julkaisussa on yhteensä 14 artikkelia, ja ne on jaoteltu viiteen pääteemaan: 1) motivaatio lähtökohtana, 2) digitaaliset oppimisalustat käyttöön, 3) digitaalisia sovelluksia puhumisen harjoitteluun ja arviointiin, 4) lisää motivaatiota sanaston opetteluun ja 5) sujuvasti ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun. Artikkelit antavat paljon käytännön vinkkejä siitä, miten erilaisia digitaalisia sovelluksia ja muita menetelmiä voi käyttää monipuolisesti ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden harjoitteluun ja arviointiin joko tunneilla tai opiskelijoiden itsenäisessä työskentelyssä. Lisäksi niissä kuvataan käytännön esimerkkien avulla, miten ruotsin kielen opinnoissa on aloitettu uudenlaista yhteistyötä ammatillisen toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen välillä.

Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti sekä ammatillisen toisen asteen että ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajille. Artikkelit soveltuvat hyvin myös muiden kielten ja muiden kouluasteiden kieltenopettajille sekä kieltenopettajaksi opiskeleville, sillä käytännön vinkit ovat helposti sovellettavissa myös muuhun kieltenopetukseen ammatillisen ruotsin opetuksen lisäksi.

Julkaisun sähköinen versio

Voit myös tilata julkaisua postimaksun hinnalla: Tee julkaisutilaus.

Täydennyskoulutushankkeessa syntyneet materiaalit

Julkaistu: 10.2.2022

OKKA-säätiö