Vaski-hanke rakentaa kestävyystiekarttaa ammatilliselle koulutukselle

Mitkä ovat ammatillisen koulutuksen arvot ja tehtävät tänään ja vuonna 2030? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin 8.4.2022 järjestetyssä VASKI-hankkeen webinaarissa, joka käynnisti kansallisen työn ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan rakentamiseksi.

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus – on Sataedun koordinoima ja Opetushallituksen rahoittama kaksivuotinen hanke. Se on osa ammatillisen koulutuksen vihreän siirtymän ohjelmaa. Tiekartan lisäksi hankkeen 61 koulutuksen järjestäjän verkostossa kehitetään muun muassa kestävää toimintakulttuuria ja johtamista, pedagogisia ratkaisuja, henkilöstön osaamista, oppilaitosten työelämäyhteistyötä sekä ratkaisuja oppilaitosten hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

VASKI-hankkeen koordinaattori Sataedun Maiju Salosen mukaan tiekartasta toivotaan käytännön työkalua oppilaitosten kestävyystyöhön ja samalla myös koulutuksen sidosryhmien käyttöön.

– Tiekartan rakentamisen pohjana toimivat hankkeen työpakettien teemat. Tavoitteena on saada aikaan muutosta erityisesti oppilaitosten toimintakulttuurissa. Tiekarttatyö toteutetaan verkostoa osallistavasti ja prosessi säilyy huokoisena. Siihen on mahdollista vaikuttaa hankkeen monissa työpajoissa.

Käynnistyswebinaaria pohjustettiin eDelphi-verkkotyökalun avulla toteutetulla tulevaisuuskyselyllä, johon saatiin 130 vastausta. Kyselyn tuloksista nousi esille näkymä, jossa toivottiin siirtymää nykyisestä talousvetoisesta ja aineellista hyvinvointia korostavasta yhteiskunnasta kohti ekologista kestävyyttä ja merkityksellistä elämää tavoittelevaa yhteiskuntaa.

Kyselyssä pohdittiin myös koulutuksen tehtävien muutoksia. Ammatillisen osaamisen kehittäminen nähtiin tulevaisuudessakin tärkeänä asiana, mutta koulutuksen sivistyksellisten tavoitteiden toivottiin vahvistuvan. Vastaajat arvioivat vuoden 2030 ammatillisen koulutuksen tärkeimmiksi tehtäviksi kestävän tulevaisuuden rakentamisen, elinikäisen oppimisen tukemisen, ekososiaalisen sivistyksen edistämisen ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamisen. Nämä kaikki saivat enemmän ääniä kuin vuonna 2022 tärkeimmäksi arvioitu ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Ammatillisen koulutuksen tiekartan rakentaminen käynnistyi siis jopa radikaaliksi luokiteltavan muutoksen visioinnista. Lähtökohta on hyvä, sillä ilman tulevaisuuden tarkastelua irrallaan nykytilanteesta ei todellista muutosta voi syntyä. Seuraavaksi tiekarttatyöhön käyvät käsiksi oppilaitosjohdon edustajat. Tavoitteena on luoda konkreettisempi näkymä siitä, miten oppilaitosten toiminta on uudistunut vuonna 2030 kun uudet tehtävät ja arvot ovat tulleet todeksi.

Työskentely jatkuu tulevana syksynä Opetushallituksen kanssa yhteistyössä järjestettävillä työpajoilla. Tiekarttaan pyritään löytämään kuluvalle vuosikymmenelle tärkeät muutostekijät, joiden kautta vuoden 2030 tavoitetila on mahdollista saavuttaa.

Käynnistyswebinaaria fasilitoivat Itä-Suomen yliopiston professori Arto O. Salonen ja OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen. OKKA-säätiö toimii VASKI-hankkeen asiantuntijakumppanina.

Webinaarin tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan täältä.

Julkaistu: 13.4.2022

OKKA-säätiö