Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiön ylläpitämä kansallinen Oppilaitosten ympäristösertifiointi on päivittynyt kestävän kehityksen sertifioinniksi. Uusissa kestävän kehityksen kriteereissä käsitellään ympäristöasioiden lisäksi muun muassa turvallisuutta, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyä, kouluyhteisön hyvinvointia sekä kulttuuriperintöä ja monikulttuurisuutta. Sertifiointi tarjoaa työvälineitä, joiden avulla kaikki kouluyhteisön jäsenet saadaan yhdessä arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Niitä voi hyödyntää, vaikkei oppilaitos tavoittelisikaan sertifikaattia.

Tavoitteena kestävän kehityksen ohjelmat

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategiassa ja opetusministeriön strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että kaikissa Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa on oma kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että 15 prosentilla on kestävän kehityksen työstään ulkoinen tunnus tai sertifikaatti vuoteen 2014 mennessä. OKKA-säätiön Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi tukee näiden tavoitteiden saavuttamista yhdessä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu -ohjelman kanssa.

Kestävällä kehityksellä on vahva asema myös opetussuunnitelmien perusteissa. Se sisältyy eri oppiaineet läpäisevänä aihekokonaisuutena perusopetuksen ja lukiokoulutuksen valtakunnallisiin ops-perusteisiin. Opetussuunnitelmien tavoitteena on myös, että koulun oppimisympäristö tukee kestävän kehityksen kasvatusta. Vuosina 2007-2010 uudistettavissa ammatillisten perustutkintojen perusteissa kestävä kehitys sisältyy tutkinnon osiin alakohtaisten painotusten mukaisesti ja sitä arvioidaan osana ammattiosaamisen näyttöjä tai muuta osaamista. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksissa kestävän kehityksen ohjelma nähdään osana oppilaitoksen toimintajärjestelmää ja laadunhallintaa.

Koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn lähtökohtana tulee olla oppilaiden kasvattaminen vastuullisiksi toimijoiksi, joilla on kyky ja halu toimia kestävän tulevaisuuden puolesta oman elämänsä eri vaiheissa ja rooleissa. Koulutusorganisaatioiden tehtävänä on luoda sellainen oppimisympäristö, jossa tämä kasvu voi toteutua. Kestävän elämäntavan oppimista edistävä oppilaitos on paikka, jossa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmat sisältyvät kaikkeen toimintaan. Kehittämistyön tueksi oppilaitokset tarvitsevat työvälineitä, joilla voidaan arvioida ja parantaa kestävän kehityksen sisältymistä johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin.

Välineitä kestävän kehityksen työhön

OKKA-säätiön ylläpitämä kestävän kehityksen sertifiointi tukee edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmä palvelee koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työtä niiden lähtötasosta riippumatta. Sertifioinnin työkalujen suunnittelussa on panostettu erityisesti niiden käyttöön kehittämisen välineenä. Oleellista on myös koko henkilöstön ja oppilaiden osallistuminen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

Sertifioinnin työkalut perustuvat Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin, jotka on rakennettu laatuajattelusta tutun jatkuvan parantamisen kehän mukaisesti: suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Kriteereiden taustalla on myös kestävän kehityksen kasvatuksen malli, osia ovat tiedolliset valmiudet, ajattelun taidot sekä toiminnan taidot ja kokemukset. Mallin pohjalta laaditut kriteerit tarjoavat hyvän työvälineen opetuksen suunnitteluun.

Kestävän kehityksen sertifioinnin aineistot on koottu täysin uudistuneille ympäristösertifioinnin internetsivuille osoitteeseen www.koulujaymparisto.fi. Sivujen ohjeiden tuella koulu voi rakentaa kestävän kehityksen ohjelman, jonka avulla kestävän elämäntavan oppiminen kytketään suunnitelmalliseksi osaksi opetusta ja koulun arkea. Ohjelman rakentamista tukevat kestävän kehityksen eri osa-alueisiin liittyvät teemat, joiden toteutuksesta on laadittu sivuille kattava esimerkkipankki. Lähtökohtana on, että koulu voi valita kehittämistyönsä painopisteet omista tavoitteistaan lähtien.

Arviointi nostaa vahvuudet ja kehittämiskohteet esille

Pidemmälle ehtineille sivusto tarjoaa kestävän kehityksen kriteereihin pohjautuvat itsearvioinnin kysymyslistat, joiden avulla voidaan tarkastella kestävän kehityksen toteutumista koulun johtamisessa, opetuksessa ja toimintakulttuurissa ja tunnistaa toiminnan kehittämiskohteita. Jokaisesta kriteeristä on laadittu kriteerikohtaiset tasokuvaukset (puuttuva, käynnistynyt, kehittynyt, vakiintunut). Koulu voi arvioida toimintaansa pisteyttämällä itse oman tasonsa kaikkien kriteerin osalta. Näin voidaan tunnistaa kestävän kehityksen työn vahvuudet ja parannuskohteet.

Opetuksen arvioinnin kysymyslistat ovat opettajille erityisen hyödyllinen työkalu opetussuunnitelmien ja -menetelmien kehittämiseen. Sivusto sisältää myös ehdotuksia kestävän kehityksen eri teemoihin mittareista ja indikaattoreista, joita oppilaitos voi hyödyntää oman työnsä seurantaan ja arviointiin.

Kohti sertifikaattia

Oppilaitoksen on mahdollista tavoitella myös sertifikaattia eli ulkoista tunnusta ansiokkaasta kestävän kehityksen työstä. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia voivat hakea peruskoulut, lukiot ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitokset. Vuoden 2010 kuluessa sertifiointi laajennetaan myös ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Sertifiointi perustuu oppilaitoksen itsearvioinnin lisäksi ulkoisen arvioijan oppilaitoksessa toteuttamaan auditointiin, jossa varmennetaan kriteerien täyttyminen. Sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on vähimmäispisterajojen täyttyminen kriteerien eri osa-aluilla.

Sertifikaatin tavoittelu ei kuitenkaan koskaan saa olla koulun kestävän kehityksen työn itsetarkoitus, vaan kehittämisen tulee lähteä koulun oman toiminnan ja opetuksen laadun parantamisesta. Sertifikaatti voi kuitenkin olla hyvä kannustin ja sen saaminen palkinto yhteisestä työstä. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin keskiössä ovat kouluyhteisö ja sen jäsenten tekemä työ. Kestävän kehityksen ohjelman kautta henkilöstöllä ja oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa itse omaan työ- ja oppimisympäristöönsä. Tätä kautta kriteereitä hyödyntäneet koulut ja oppilaitokset ovat onnistuneet parantamaan myös sisäistä ilmapiiriä ja yhteishenkeä.

Tukea ja ohjausta

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin ainutlaatuinen osa ovat ulkoisiksi arvioijiksi koulutetut opettajat ja kestävän kehityksen asiantuntijat, jotka muodostavat noin 80 ihmisen valtakunnallisen verkoston. Arvioijien tärkeänä tehtävänä on sertifiointiauditointien lisäksi toimia koulujen ja oppilaitosten kehittäjinä ja alueellisina tukihenkilöinä.

OKKA-säätiö ja sertifioinnin yhteistyökumppanit tarjoavat kehitystyön tueksi myös neuvontaa, koulutusta ja koulukohtaista konsultointia, josta suuri osa on maksutonta opetushallinnon tuella rahoitettua koulutusta. Tavoitteena voi olla esimerkiksi kestävän kehityksen sisällyttäminen opetukseen, kestävän kehityksen ohjelman rakentaminen, itsearviointi tai kestävän kehityksen kriteerien vaatimustason täyttäminen ja sertifikaatin hakeminen. Lisäksi järjestetään koulutuksia, joissa voi pätevöityä auditoijaksi Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa.

Kestävän kehityksen sertifioinnin suunnittelu

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien ja sertifioinnin suunnittelusta vastasivat vuosina 2007-2009 OKKA-säätiö, Osuuskunta Eco-One ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Pedagogisina asiantuntijoina toimivat maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori, FT Sirpa Tani, maantieteen ja biologian didaktiikan yliopistonlehtori, KT Hannele Cantell ja ympäristökasvatuksen tutkija, MMM Sanna Koskinen.

Kriteereiden valmistelua tukivat lisäksi Opetushallituksen kestävän kehityksen asiantuntijat, pilottioppilaitokset sekä Oppilaitosten ympäristösertifioinnin sertifiointitoimikunta ja auditoijaverkosto. Kriteereitä valmisteltiin yhteistyössä korkeakoulujen ”Globaalin vastuun ja kestävän kehityksen tietopohja” sekä "Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien ja ohjelmien maastouttaminen" -hankkeiden kanssa. Kriteerien suunnitteluun liittyvää kehitystyötä rahoittivat vuosina 2007-2009 OKKA-säätiö, opetusministeriö, ympäristöministeriö, Opetushallitus, Työsuojelurahasto ja Ålandsbanken.

Yhteystiedot:

Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen,
puh 050 3729 195
erkka.laininen@okka-saatio.com

Sertifioinnin internetsivut: www.koulujaymparisto.fi